Mimari

mirmar

Mimari ve Tasarım Projeleri

Amorf Yapı Mimarlık Mühendislik şirketi kendisine özgü tasarımları  ile kent ve insan yaşamı için işlevsel, estetik değerleri olan nitelikli mekanlar tasarlar.  Tasarımdan inşaatın tamamlanmasına kadar, kendi oluşturduğu kadrolarla, tüm imalat sürecinin kontrolünü yaparak, müşteriye hayal ettiği ve sahip olmayı istediği  yaşam alanını sunmayı hedeflemektedir.  Amorf Yapı Mimarlık, konut, eğitim yapıları, çelik yapılar, turizm tesisleri, endüstriyel yapılar, resmi yapılar, sağlık yapıları, iş merkezleri gibi alanlarda mimari  tasarım ve uygulama projelerini, profesyonel  mimari kadrosu ile yürütmektedir.  Mimarlık, mühendislik  ve İnşaat firması başta Sakarya olmak üzere, Türkiye‘nin farklı illerinde , farklı yapıların proje ve uygulama alanlarında hizmet vermektedir.  Amorf Yapı Mimarlık Mühendislik Şirketi olarak, projelendirme aşamasında, ekipimizce resmi imar durumunun alınması, harita mühendisimizce aplikasyon, kırmızı kot, plan kote, arazinin kadastral sınırlarının tespitinin yaptırılması, etüd, ön proje ve kesin projelerin hazırlanması, betonarme proje için arazide zemin etüdünün yaptırılması, mimari proje ile uygun mimari tasarımdaki konfor ve kullanışlığı en az seviyede etkileyecek betonarme projelerinin hazırlanması, gerekli mekanik, elektrik, asansör, yangın, kanal vb projelerinin hazırlanması, gerekli taahhütnameler ile birlkte proje ve evrakların yapı denetime teslimi, onay sürecinde sonra yapı ruhsatının alınma işlemlerinin tamamı şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Mimari Proje Adımları

–     Hazırlık ve Etüd

Etüd aşamasında, inşa edilecek parsel üzerindeki yapı için hazırlanan

proje ile ilgili fiziki, lokasyon, hukuki, ekonomik ve konfor gibi özelliklerin

belirlendiği ve aşağıdaki verilerin elde edildiği aşamadır.

–      Mal sahibi tarafından temin edilecek belgeler ( tapu, nufüs cüzdanı, proje işleri için vekaletname)

–      Arsa ile ilgili durum tespiti ( yerinde inceleme ve fotoğraflama )

–      Resmi İmar Durumunun alınması

–      Arazi Bilgileri ( Plankote, aplikasyon, kırmızı kot vs. )

–      Zemin Bilgileri ( Jeolojik, Jeofizik etüdleri, Geoteknik inceleme )

–      Proje bütçe analizi

–     Ön Proje Tasarımı

            Ön proje tasarım aşaması, hazırlık ve etüd aşamasında elde edilen verilerle, mal sahibi yada iş veren ile projeyle ilgili fikirlerin paylaşıldığı ve tartışıldığı, iş verenin istekleri ile tasarım fikirlerimizin  birleştirildiği  süreçtir. Bu süreçte etüd çalışmaları müşteri ile paylaşılır gerekli görülen durumlarda etüdler 3D Görselleme ile  desteklenir ve istenen tasarıma ulaşılmaya çalışılır.

–     Kesin Proje Tasarımı

            İş veren yada mal sahibi ile yapılan görüşmeler sonucuda üzerindeki karar kılınan ön projeye göre hazırlanan kesin proje aşamasında, gerekli danışmanlık hizmetleri alınarak teknik çizimler gerçekleştirilir.

–     Vaziyet Planı

–      Yapı Aplikasyonu

–     Kat Planları

–     Kesitler

–     Cepheler

–     Mahal Listesi

–     Uygulama Projesi

            Uygulama projesinde,  diğer aşamalarda elde edilen veriler ile uygulama projesi tamamlanma aşamasına geçilir.  Bu aşamada, hazırlanan mimari uygulama projesine, betonarme projesi, tesisat projeleri, asansör projesi, kanal projesi ve gerekli diğer projeler hazırlanır.

–     Sistem ve inşaat Detayları

            Hazırlanan projeler doğrultusunda, inşaat ve işçiliklerin kalem kalem çıkarılması ve mal sahibine sunulması.

–     Proje ve İnşaat Danışmanlığı

            Şirketimizce hazırlanan projelerin, inşaat sürecince kontrol edilmesi ve yapım kolları arasındaki bağlantıların ve koordinasyonun kurulması

–     Fenni Mesuliyet ( TUS )

            Şirketimizce hazırlanan projelerin, yapı dönüştürülmesi aşamasında gerekli fenni mesuliyetlerin hazırlanması ve üstlenilmesi

–     Yapı  Denetim

            Şirketimizce, hazırlanan projelerin kontrolünde ve inşaat aşamasında gerekli kontrollerin yapılmasın için gerekli olan yapı denetim firmasının seçiminde iş verene bölgede anlaşmalı olduğumuz yapı denetim firmaları önerilir yada iş verenin kendi anlaşmış olduğu yapı denetim firması ile gerekli koordinasyon sağlanır.

–     Yapı Ruhsatı, Tadilat Ruhsatı, Yenileme Ruhsatı vb.

            Şirketmizce projelendirilen yapıların, ruhsat veren kurumlarda ( Belediyelerde ) takipleri yapılmakta,resmi kurumlarca yapılan kontrollerin ardından onaylanan ruhsat belgesinin müşteriye teslimi ve inşaata başlanması

Şirketmizce, deprem hasarı görmüş binaların güçlendirme yapılması için güçlendirme projesinin, deprem risk raporunun hazırlanması ve ilgili belediyeden güçlendirme ruhsatının alınması, tadilat yapılması düşünülen yapılar için gerekli projelerin hazırlanması ve tadilat ruhsatının alınması

–     Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Enerji Kimlik Belgesi

Şirketimizce hazırlanan projelerin, yapı ruhsatının alınması ve yapının tamamlanması durumunda ilgili belediyede yapı için enerji performansının hazırlanması ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınması

Amorf Yapı Mimarlik Mühendislik İnşaat Şirketi olarak projelendirilme ve inşaat yapım aşamalarının tamamını sizin adınıza hazırlar ve kontrolünü gerçekleştiririz.

Following the adventures of a bunch of scheming teens in acid-wash jeans and dayglo shirts, saved by the bell actually began with a totally different name, on a totally different network, and with a marginally different pay to write an essay cast.